sheyda @ سه شنبه 7 بهمن 1393 10:41 ب.ظ نظرات ()

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ
...
این بود زندگی

حسین پناهی