تبلیغات
قلمرو یک دختر ایرانی - احساس سردی

دست و پاهام زردشدن اتاقم سرد نیست ولی نمی دونم چرا بی تو احساس سردی میکنم!

 


شب و روزم شده کابوس جدایی از تو. توکه خوابیدی وخواب طاووس

 میبینی ولی نمیدونم من کی از این کابوس مرگبار بیدار میشم!